DVAoverWatch污3D

DVAoverWatch污3D

若长人脉短,短人脉长,肥人浮,瘦人沉,大人弱,小人壮,夫如此者,皆不中理而为病,此礼之谓也。 临川先生曰∶治风先治血,血行风自灭。

必因其劳损而温之益之,因其留滞而濡之行之,则庶几矣。<篇名>春伤于风夏生飧泄,秋伤于湿冬生咳嗽东方生风,春之气也;中央生湿,土之气也,主于夏秋之交,故曰秋伤于湿。

 就其上筑数椽,而南则轩临其山。 盖崩中、漏下,肝主之血也。

悲夫!不明阴阳之道而为医,犹未能操戈而使之战也。 肥人气虚生寒,寒生湿;湿生痰。

 气者万物之所资始也,天非此气不足以养万物,人非此气不足以生。故曰一息不运则机诚穷。健脾利水,补中益气汤;七日外,用人参、白术各二钱,茯苓、白芍各一钱,陈皮五分,木瓜八分,紫苏、木通、大腹皮、苍术、浓朴各四分;大便不通,加郁李仁、麻仁各一钱。

 今时有用凉药而恐其太凉,用热药而恐其太热,是止知药之寒热,而不知病之邪正虚实也。附子散中术归姜,陈皮甘草与丁香。

Leave a Reply